OHSIS

OHSIS-LZS Software

OHSIS (Occupational Health & Safety Integrated Solution) predstavlja internet (web) aplikaciju, odnosno program (softver) koji služi za vođenje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (BZR). OHSIS program za poslove BZR predstavlja aplikativno rešenje modularnog tipa. Modularnost obezbeđuje našim korisnicima da koriste samo one module za kojim imaju potrebu.

OHSIS program za poslove BZR je usklađen sa zakonskim propisima Republike Srbije – zakonskim propisima u oblasti rada i u oblasti bezbednosti i zdravlja na radom mestu i u radnoj okolini.

U ovoj fazi razvijeno je:

  • Jezgro sistema koje čini softversko rešenje za upravljanje organizacionom strukturom, sistematizacijom radnih mesta i personalnom administracijom.
  • Šifarnici. Rad u OHSIS-u je zamišljen tako da se greške u radu svedu na najmanji mogući nivo. Iz tog razloga je dobar deo unosa podataka omogućen kroz prethodno definisane šifarnike. Kompletan šifarnik čine šifarnici koji su definisani zakonskim propisima Republike Srbije i sa njima su usklađeni, kao i šifarnici koje korisnik samostalno popunjava u skladu sa potrebama svog preduzeća.
  • Modul Lična zaštitna sredstva, softversko rešenje koji služi za upravljanje ličnim zaštitnim sredstvima (LZS).
  • Modul Povrede na radu koji omogućava vođenje evidencije o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i oboljenjima u vezi sa radom. Pored vođenja pomenutih evidencija ovaj Modul omogućava i vođenje evidencije o prijavama povreda i oboljenja.
  • Modul ispitivanja koji omogućava vođenje evidencije o izvršenim ispitivanjima i merenjima uslova radne okoline, ispitivanjima opreme za rad. Pored zakonski obavezne evidencije Modul Ispitivanja pruža mogućnost vođenja i evidencije o izvršenim ispitivanjima i merenjima električnih instalacija.
  • Podsetnik koji omogućava lak i brz uvid u trenutno stanje na osnovu kojeg korisnik na brz i efikasan način može doneti odluku o daljim akcijama koje je neophodno sprovesti.
  • Izveštaji. Pored zakonom propisanih izveštaja i evidencija u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu OHSIS-LZS (OHSIS program za poslove BZR, modul Lična zaštitna sredstva) nudi i generisanje drugih izveštaja koji olakšavaju uvid u postojeće stanje, izradu planova i sl., a sve u cilju olakšanog i efikasnijeg obavljanja poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (BZR). Izveštaji se mogu prikazivati kao PDF dokumenti ili Excel/Word dokumenti u zavisnosti od tipa izveštaja.

U narednom periodu predviđen je razvoj i ostalih modula (evidencija procene rizika, upravljanje lekarskim pregledima, obukama zaposlenih za BZR itd.), a koji obuhvataju kompletno poslovanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Uzimajući u obzir našu poslovnu politiku, da su naši klijenti ujedno i naši partneri, te da nam je zadovoljenje potreba naših klijenata na prvom mestu, ukoliko ste zainteresovani za razvoj nekog od modula mimo našeg plana i želite da investirate u taj razvoj, budite slobodni da nas kontaktirate kako bismo na obostrano zadovoljstvo predložili okvir saradnje.

Na OHSIS projektu (razvoju programa kao celokupnog rešenja za upravljanje poslovima bezbednosti i zdravlja na radnom mestu i u radnoj okolini) je angažovan tim stručnjaka sa bogatim iskustvom u oblasti projektovanja WEB aplikacija i oblasti BZR, kako u malim i srednjim preduzećima, tako i u velikim sistemima.

OHSIS je namenjen, kako preduzećima i agencijama koja pružaju usluge Lica za bezbednost i zdravlje na radu, tako i preduzećima koja samostalno obavljaju poslove za sopstvene potrebe.

Upotrebom OHSIS programskog paketa, preduzeća i agencije ostvaruju višestruke koristi. Lica za bezbednost i zdravlje na radu upotrebom našeg softvera smanjuju vreme koje moraju da odvajaju na „papirologiju“ čime im preostaje više vremena da se kvalitetnije bave suštinskim pitanjima na obezbeđenju bezbednijeg i zdravijeg radnog mesta i radne okoline, kao i uslova za rad.

Primenom OHSIS aplikacije, korisnici na efikasniji način mogu u svakom trenutku da prate:

  • u vezi LZS: stanje ličnih zaštitnih sredstava, zaduženja i razduženja LZS, istek zaduženih ličnih zaštitnih sredstava, potrebne nabavke i dr. OHSIS omogućuje precizno definisanje potrebnih količina, vrsta i veličina LZS, što kao rezultat daje i efikasnije planiranje i samu nabavku LZS, dok se eliminacijom nepreciznih podataka smanjuju i troškovi nabavke LZS.
  • u vezi ispitivanja: istek rokova za ispitivanja uslova radne okoline, ispitivanje opreme za rad i električnih instalacija
  • u vezi povreda na radu: podatke o licima i vrsti i težini povreda na radu, profesionalnim oboljenjima i bolestima na radu…

Pored napred navedenih prednosti koje firme dobijaju korišćenjem OHSIS programa, preduzeća i agencije koje pružaju usluge lica za BZR trećim licima, dobijaju i mogućnost proširivanja broja klijenata koje opslužuju jer OHSIS, ne zaboravimo, smanjuje vreme potrebno za administraciju, a samim tim otavara mogućnost za povećanje profita…