OHSIS

Mogućnosti programa


Procena rizika

U okviru modula se vodi evidencija o rezultatima procene na radnom mestu i u radnoj okolini. Podaci se unose iz Akta o proceni rizika. Pored evidencije rizika i visine rizika, Modul nudi mogućnost evidencije o primenjenim merama za smanjenje identifikovanih rizika kao i evidenciju o dokumentaciji koja se koristi za bezbedan i zdrav rad.

Lična zaštitna sredstva

U okviru modula lična zaštitna sredstva se vodi evidencija o ličnim zaštitnim sredstvima koja se koriste u preduzeću, definišu se normativi LZS, vodi evidencija o količini LZS koja su na raspolaganju u magacinu, zatim se vodi evidencija o veličinama odeće i obuće zaposlenih. U okviru modula LZS se vrše zaduživanja i razduživanja LZS sa mogućnošću štampanja reversa i istorijskog praćenja dodele LZS zaposlenima…

Povrede na radu

Modul Povrede na radu (PNR) nudi mogućnost vođenja evidencije o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i oboljenjima u vezi sa radom kao i evidenciju o njihovim prijavama. Na osnovu unetih podataka omogućava generisanje obrazaca 3, 4, 5, 11, 12, 13, a u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Ispitivanja

Modul Ispitivanja omogućava vođenje evidencije o izvršenim ispitivanjima uslova radne okoline i opreme za rad. Na osnovu unetih podataka omogućava generisanje obrazaca 8 i 9 u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Pored ovih obaveznih evidencija, data je mogućnost vođenja i evidencije o izvršenim ispitivanjima i merenjima električnih instalacija.

Obuka zaposlenih

Modul Obuka zaposlenih omogućava upravljanje osposobljavanjem zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, periodičnim proverama osposobljenosti za BZR kao i upravljanje osnovnim obukama zaposlenih za zaštitu od požara i periodičnim proverama znanja u iz osnovne obuke ZOP.

Izveštaji

OHSIS nudi generisanje raznih izveštaja na različitim nivoima (na nivou preduzeća, pojedinačnog organizacionog dela ili zaposlenog). Pored zakonom propisanih izveštaja (obrazaca definisanih Republičkim Pravilnikom), OHSIS nudi generisanje izveštaja koji omogućavaju lakše poslovanje i efikasnije izvršavanje poslova u oblasti BZR. OHSIS nudi i generisanje planova potrebne nabavke LZS za određeni period (na godišnjem, mesečnom ili nivou koji korisnik sam zada).

Podsetnik

Podsetnik u svakom trenutku daje pregled korisniku o trenutnom stanju. Primenom zelenog, žutog, narandžastog i crvenog statusa upozorava korisnika na hitnost preduzimanja određenih akcija.

Upravljanje organizacijom

Jezgro OHSIS sistema nudi mogućnost upravljanja organizacijom kroz kreiranje organizacione strukture, izmenu podataka i brisanje organizacionih delova, vođenje osnovne evidencije o organizacionim delovima preduzeća. Primenom drugih alata, kao što je npr. MS Visio, omogućava brzo kreiranje grafičkog prikaza organizacione strukture.

Sistematizacija poslova

Kreiranje radnih mesta, izmena i brisanje radnih mesta, vođenje podataka o uslovima radnog mesta (škola, zanimanje, stepen stručne spreme, osnovna zarada…), opis poslova, neophodna znanja i veštine. Mogućnost preuzimanja podataka od sličnih ili istih radnih mesta.
Tabelarni prikaz sistematizacije za lakšu izradu Akta o organizaciji i sistematizaciji poslova u preduzeću.

Personalna administracija

Evidencija o zaposlenima u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije, u obimu potrebnom za vođenje poslova BZR, kao i dodatne informacije o zaposlenom (bračni status, broj dece, veroispovest…). Vođenje evidencije o prethodnim i sadašnjem angažovanju u okviru preduzeća kao i razlozima za prestanak angažovanja na određenom radnom mestu, odnosno u preduzeću.

Tehničke Karakteristike


WEB aplikacija

Dostupna u svako vreme na svakom mestu. Nezavisna je od računara i programa koji se koriste. Optimizovana je za rad u Internet Exploreru, Firefoxu i Chromu.

Bezbednost podataka

Komunikacija između korisnika i OHSIS programa je zaštićena primenom SSL protokola koji omogućava slanje poverljivih podataka u šifrovanom obliku.

Backup podataka

Obezbeđen je backup podataka na dnevnom nivou, sa više kopija koje se čuvaju na nekoliko fizički odvojenih lokacija.

Export podataka

Mogućnost importa i exporta podataka u bazu i iz baze u Excel formatu.

Poslovne Karakteristike


Zakonska usklađenost

OHSIS je usklađen sa zakonskom regulativom Republike Srbije.

Modularnost

Korisnik plaća samo one module koji su mu potrebni. U svakom momentu korisnik može da dokupi ili isključi module koji mu nisu potrebni.

Definisani šifarnici

OHSIS dolazi sa već definisanim šifarnicima koje propisuju zakonski propisi Republike Srbije, dok ostale šifarnike korisnik uređuje spram svojih potreba.