OHSIS

Mogućnosti programa - Moduli


Procena rizika

Procena rizika

Pruža korisniku mogućnst da vodi evidenciju o izvršenoj proceni rizika radnih mesta i radne okoline. Ovaj modul OHSIS aplikacije za BZR je koncipiran tako da je kompatibilan i primenjiv na sve metode procene rizika radnih mesta i radne okoline bez obzira da li je korisnik procenu rizika vršio primenom PILZ metode, KINNEY metode, metode matrice rizika ili neke druge metode.

Lična zaštitna sredstva

Lična zaštitna sredstva

U okviru modula lična zaštitna sredstva se vodi evidencija o ličnim zaštitnim sredstvima koja se koriste u preduzeću, definišu se normativi LZS, vodi evidencija o količini LZS koja su na raspolaganju u magacinu, zatim se vodi evidencija o veličinama odeće i obuće zaposlenih. U okviru modula LZS se vrše zaduživanja i razduživanja LZS sa mogućnošću štampanja reversa i istorijskog praćenja dodele LZS zaposlenima…

Lekarski pregledi

Lekarski pregledi

Modul lekarski pregledi je predviđen za upravljanje lekarskim pregledima zaposlenih. OHISIS-om, BZR aplikacijom, su obuhvaćeni sledeći lekarski pregledi:

  • prethodni i periodični lekarski pregledi za zaposlene raspoređene na radna mesta sa povećnim rizikom, a u skladu sa odredbama koje definiše Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom
  • Periodični pregled vida zaposlenih za zaposlene koji koriste opremu za rad sa ekranom, odnosno pregledi vida i ciljani oftalmološki pregledi, a u skladu sa odredbama koje definiše Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom
  • ostali lekarski pregledi predviđeni zakonskim propisima iz drugih oblasti

Obuka zaposlenih

Obuke zaposlenih

Omogućava praćenje stanja, upravljanje i vođenje evidencije o obukama zaposlenih i periodičnim porverama znanja. Ovim modulom su obuhvaćene sledeće obuke:

  • Obuka zaposlenih za bezbedan i zdrav rad (BZR) i automatizovana izrada Obrasca 6 obavezbne evidenicje u oblsti BZR, a skladu sa odredbama koje definiše Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
  • Obuka zaposelnih iz zaštite od požara (ZOP)
  • Eksterne obuke

Ispitivanja

Omogućava vođenje evidencije o izvršenim ispitivanjima i merenjima uslova radne okoline, pregledima opreme za rad. Pored zakonski obavezne evidencije Modul Ispitivanja pruža mogućnost vođenja i evidencije o izvršenim ispitivanjima i merenjima električnih i gromobranskih instalacija.

Povrede na radu

Omogućava vođenje evidencije o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i oboljenjima u vezi sa radom. Pored vođenja pomenutih evidencija ovaj Modul omogućava i vođenje evidencije o prijavama povreda i oboljenja.

Zastita od pozara

Zaštita od požara

U okviru modula za zaštitu od požara se vrši upravljanje pregledima i servisima protivpožarne opreme. BZR aplikacija nudi mogućnost vođenja evidencije o servisima najrazličitije PP opreme u zakonki propisanim intervalima. Pored evidencije o izvršenim servisima i pregledima PP opreme, na korisniku je na raposlaganju i evidencije o izvršenim zamenama delova PP opreme.

Opasne materije

Upotreba opasnih materija

Omogućava vođenje evidencije o upotrebi opasnih materija u procesima rada na radnim mestima. Korisniku, OHSIS aplikacija za bzr pruža mogućnost da vodi evidenciju o oznakama opansih materija prema različitim međunarodnim regulativama, te opasne materije moug da se vode po CAS broju, EC broju, UN broju ADR oznaci itd.

Opasne pojave

Prijava opasnih pojava

U okviru modula Prijava opasnih pojava se vodi evidencija o izvršenim prijvama opsanih pojava koje bi mogle da ugroze bezbednost i zdravlje zaposlenih.

Podsetnik

Podsetnik

Koji omogućava lak i brz uvid u trenutno stanje na osnovu kojeg korisnik na brz i efikasan način može doneti odluku o daljim akcijama koje je neophodno sprovesti.

Izvestaji

Izveštaji

Pored zakonom propisanih izveštaja i evidencija u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu OHSIS (program za upravljanje poslovima bezbednosti i zdravlja na radu) nudi i generisanje drugih izveštaja koji olakšavaju uvid u postojeće stanje, izradu planova i sl., a sve u cilju olakšanog i efikasnijeg obavljanja poslova u oblasti BZR. Izveštaji se mogu prikazivati kao PDF dokumenti ili Excel/Word dokumenti u zavisnosti od tipa izveštaja.

Upravljanje organizacijom

Upravljanje organizacijom

Jezgro OHSIS sistema nudi mogućnost upravljanja organizacijom kroz kreiranje organizacione strukture, izmenu podataka i brisanje organizacionih delova, vođenje osnovne evidencije o organizacionim delovima preduzeća. Primenom drugih alata, kao što je npr. MS Visio, omogućava brzo kreiranje grafičkog prikaza organizacione strukture.

Sistematizacija poslova

Sistematizacija poslova

Kreiranje radnih mesta, izmena i brisanje radnih mesta, vođenje podataka o uslovima radnog mesta (škola, zanimanje, stepen stručne spreme, osnovna zarada…), opis poslova, neophodna znanja i veštine. Mogućnost preuzimanja podataka od sličnih ili istih radnih mesta.
Tabelarni prikaz sistematizacije za lakšu izradu Akta o organizaciji i sistematizaciji poslova u preduzeću.

Personalna administracija

Personalna administracija

Evidencija o zaposlenima u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije, u obimu potrebnom za vođenje poslova BZR, kao i dodatne informacije o zaposlenom (bračni status, broj dece, veroispovest…). Vođenje evidencije o prethodnim i sadašnjem angažovanju u okviru preduzeća kao i razlozima za prestanak angažovanja na određenom radnom mestu, odnosno u preduzeću.

 

Tehničke karakteristike


Web aplikacija

WEB aplikacija

Dostupna u svako vreme na svakom mestu. Nezavisna je od računara i programa koji se koriste. Optimizovana je za rad u Internet Exploreru, Firefoxu i Chromu.

Bezbednost podataka

Bezbednost podataka

Komunikacija između korisnika i OHSIS programa je zaštićena primenom SSL protokola koji omogućava razmenu poverljivih podataka u šifrovanom obliku. Serveri na kojima se nalazi naša BZR aplikacija se nalaze na teritoriji EU gde se garantuje maksimalna bezbednost i poverljivost podataka, a uzimajući u obzir da se u okviru EU podacima može pristupiti isključivo uz sudski nalog.

Backup podataka

Backup podataka

Obezbeđen je backup podataka na dnevnom nivou, sa više kopija koje se čuvaju na nekoliko fizički odvojenih lokacija.

Export podataka

Export podataka

Mogućnost importa i exporta podataka u bazu i iz baze u Excel formatu.

Poslovne karakteristike


Zakonska usklađenost

Zakonska usklađenost

OHSIS je usklađen sa zakonskom regulativom Republike Srbije.

Modularnost

Modularnost

Korisnik plaća samo one module koji su mu potrebni. U svakom momentu korisnik može da dokupi ili isključi module koji mu nisu potrebni.

Definisani šifarnici

Predefinisani šifarnici

OHSIS dolazi sa već definisanim šifarnicima koje propisuju zakonski propisi Republike Srbije, dok ostale šifarnike korisnik uređuje spram svojih potreba.

Export podataka

Export podataka

Mogućnost importa i exporta podataka u bazu i iz baze u Excel formatu.